ჩვენი სერვისები

სამუშაო ადგილზე არსებული საფრთხეებისა და დაზიანებების შემცირების ერთერთ ყველაზე ეფექტურ გზას გასაგები, პროაქტიური და უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემის გატარება წარმოადგენს. მართვისადმი სისტემური მიდგომა ერთდროულად კიდეც აიოლებს ჩვენი საქმიანობის წარმართვას და უფრო შედეგიანსაც ხდის მას. უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა – ეს არის ყველა დარგის მიზანი და უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა და გატარება მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს სამუშაო ადგილის უსაფრთხოების კულტურის დანერგვისათვის. უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვას შეუძლია არა მარტო დაზიანებების შემცირება და მოცემულ დარგში არსებული სამართლებრივი მოთხოვნების რეგულირება, არამედ ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯების თავიდან აცილება და ორგანიზაციული ქცევის მაჩვენებლების გაუმჯობესება. ჩვენ გთავაზობთ შესაბამისი პოლიტიკის, პროცედურებისა და პროგრამების შემუშავებას და დანერგვა-გატარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე მრავალეროვანი ორგანიზაციებისთვის. ჩვენ გაგვაჩნია OHSAS 18001, OSHA, SMS, ISM სტანდარტების თანახმად მუშაობოს გამოცდილება და ვიცნობთ ასევე ISO 45000 სტანდარტს, რომელიც სულ მალე შევა ძალაში. ჩვენ ვფლობთ სათანადო გამოცდილებას ჩვენი დამკვეთების წინაშე არსებული რისკების აღმოსაფხვრელად საჭირო პროგრამებისა და მართვის ინსტრუმენტების შემუშავებაში.

ჩვენი ორგანიზაციის შრომის უსაფრთხოების ექსპერტები სათანადო გამოცდილებას ფლობენ დამკვეთებისთვის აუდიტორული მხარდაჭერის უზრუნველყოფის საქმეში. ჩვენს კლიენტებს ვეხმარებით აუდიტორული პროგრამების განსაზღვრაში, ასევე ოქმების შედგენაში, აუდიტის ჩატარებაში, შედეგების შემდგომ თვალყურის დევნებასა და ძირითადი მატრიცების შექმნასა და შეფასებაშიც ვეხმარებით. ჩვენი გუნდი გთავაზობთ მიუკერძოებელ მე-3 მხარის მიერ შესრულებულ აუდიტორულ მომსახურებას და ასევე კლიენტის აუდიტორულ გუნდში გაერთიანებას. ამას გარდა ჩვენს დამკვეთებს ჩვენ ასევე მომხმარებლისთვის აუდიტორული სწავლების ჩატარების სერვისსაც ვთავაზობთ.

ჩვენი გამოცდილი გუნდი და სპეციალურ მომზადებაგავლილი ტექნიკური შემადგენლობა მზად არიან, მომხმარებელს დახმარება გაუწიონ ნებისმიერ საწარმოო სეგემენტში, იქნება ეს ნიმუშების აღება, შეფასება თუ საინჟინრო უზრუნველყოფის კუთხით დახმარება თანამშრომელთა სამუშაო გარემოში არსებულ საფრთხეებთან და რისკებთან მიმართებაში.

რისკების შეფასება მრავალნაირად შეიძლება იქნეს განმარტებული გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და შრომითი უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიის დაცვის (EHS&S) სფეროში არსებული ფართო სპექტრიდან. გამოწვევები, რომლებიც მრავალი საწარმოს წინაშე იჩენს თავს, მრავალგვარია და მოიცავს როგორც ეკოლოგიურობის ანგარიშთან დაკავშირებულ ბიზნეს-რისკებს, ასევე დაქირავებული თანამშრომლის რისკისადმი პოტენციური დაქვემდებარებისა და ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსადმი შექმნილ რისკებსაც, რომლებიც კომპლექსურ სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულებისას იჩენს თავს.

„სალუს ფაქტუმ“-ს ესმის, რომ ინციდენტის საერთო შედეგებსა და გრძელვადიან ხარჯებზე ზემოქმედების მოხდენის საუკეთესო საშუალებას სწორედ საგანგებო მდგომარეობის დროს პირველი რეაგირების პერიოდი იძლევა, და ამ საშუალების გამოყენების მიზნით ჩვენ ვახდენთ ჩვენი გუნდის გაერთიანებას თქვენი ორგანიზაციის ინციდენტების მართვაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურაში. ჩვენ გთავაზობთ საგანგებო მდგომარეობის დროს ეფექტური რეაგირების მოხდენის გადაწყვეტებს კლიენტის კონკრეტული მიზნების იდენტიფიცირებისა და პრიორიტეტების განაწილების გზით, რაც დაღვრილი მასალების სწრაფად ალაგებას, ზემოქმედების განსაზღვრას, ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხარისხის გაუმჯობესებას და როგორ მარეგულირებელ ორგანოებთან, ასევე საზოგადოებასთან კომუნიკაციასაც გულისხმობს.

ვმართავთ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ეფექტურ გადაწყვეტილებებს და კლიენტის პრიორიტეტების მიხედვით სპეციფიკური მიზნების იდენტიფიკაციას, რაც მოიცავს დაღვრილი მასალის მართვას, ზემოქმედების განსაზღვრას, ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების გარემოს დაცვით ღონისძებებს და მარეგულირებელ ორგანოებთან და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას.